Geidan ni miru sanjūnendai Tanizaki no bungaku, bungakushakan