Sự phát triển công nghiệp trong 20 năm sau chính sách đổi mới ở Việt Nam, 1986 - 2006 (An interpretation of industry development during the first 20 years of the Vietnamese Doi Moi, 1986-2006)