"Svoj" i "chuzhoj" v pervych rasskazach G. Gazdanova (1926-1930 gg.)