The Guoqu xianzai yinguo jing as an adaptation of the Chinese translation of the Buddhacarita