“16-17 seki ni okeru Nagasaki no tojin ni kansuru kisoteki kenkyu 16-17 世紀における 長崎の 唐人に関する 基礎的研究”,