Tattvasamgrahapanjika 336-349 (=Vatsiputriyaparikalpitatmapariksa)