Acilianae figlinae,Aiaciana praedia, Albanianae f.,Antullianae f., ab Appollini f., Aristianae f., Astivianae f., Astiviana praedia, Aurelia via officina, Avitianae f., Brutianae f., Brit. officina,