Bakumatsu Meiji shoki Nihon kōgaku kyōiku no tenkai ni kan suru kenkyū. - Yokosuka kōsha, Tōdairyō shūgikō oyobi Kōbu daigakkō no hikaku bunseki-