Nofey Yerushalayyim be-kitveyhem shel shney Yehoshua: Ya'aqov we-a"b