“Taidan: Nihon no sekaishi ‘tsushi shirizu’ ni omou” ??: 対談: 日本の世界史「通史」シリーズに思う