Filosofija P.D. Jurkevicha v istolkovanii V.S. Solov'eva i G.G. Shpeta