European studies on computing for non-European languages, pagg. 155-208