Il "Gadla Absadi" (Dabra Maryam, Sara'e), tradotto da Gianfrancesco Lusini