Caelianae figlinae, Caepionianae f., Camillianae f., Caninianae f., Caniniana praedia, Castricianae f., Centurionica praedia, Claudiana officina, Cor( ) Portus, Cr( ) officina, a Creta f., Crispiniani fundus, Domitianae f., F( ) officina, Fabianae f., Fabiana officina, Faunianae f., Fauriana officina, Favorianae f., Fulvianae f., Furianae f., Furianus fundus, Furiana officina