Sintesi degli studi su Xu Guangqi in Cina nel XX e XXI secolo